Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden van New Future Business bvba of afgekort NFB bvba of ook genaamd Flex-Shop, gevestigd te Speldekenserf 9, 1500 Halle.
Versie geldig vanaf januari 2015.

OVEREENKOMST
Door uw toegang tot deze site en zijn pagina's erkent u automatisch de onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Als u het niet eens bent met de onderstaande voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht deze site en zijn pagina's niet te raadplegen.


ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.

1. - Definities
1.1 Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Flex-shop.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Flex-shop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Flex-shop behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Flex-shop erkend.
1.4 Partikulieren kunnen ook aankopen via onze webshop. Echter is deze webshop voornamelijk voor professionele doeleinden en niet voor partikulieren, doch kan deze aankopen bij ons bedrijf op voorwaarden dat zij B2B aanvaarden. Dit wil zeggen dat zij ook dezelfde prijzen krijgen als pro klanten, maar kan men niet verwachten dat deze partikulieren ook dezelfde rechten en plichten krijgt als je normaal zou krijgen als partikulier. Reden: is omdat je bij ons groothandels prijzen krijgt en normaal gezien krijgt men deze prijzen als partikulier niet. Ook kunnen partikulieren ons nooit aanklagen via Testaankoop of andere instanties. Indien partikulieren niet akkoord zijn met onze verkoopsvoorwaarden, verbieden wij om als partikulier via deze webshop aan te kopen. Garantie voorwaarden is hier ook 1 jaar en niet 2 jaar zoals bij partikulieren. Webshop is bedoeld voornamelijk voor pro gebruikers. NFB bvba heeft altijd het recht om een klant te weigeren zondere enige reden op te geven. Zelfs als hij aankopen heeft gedaan in het verleden.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Deze worden voorzien door BPost, DPD, UPS, DPD, Kiala. Wij trachten levering 24-72h te voorzien voor flex, flock en andere, behalve hittepersen wordt er leveringstermijn voorzien +/- 2 tem 5 dagen en soms langer. Voor meer info klik hier.
Partikulieren worden ten allen tijden per Bpost verstuurd, omdat deze klanten soms niet aanwezig zijn voor het pakket in ontvangst te nemen, worden de goederen toch met UPS, GLS of DPD, Kiala dan is het een beslissing van ons tewegen NFB.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Flex-shop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand
na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Flex-shop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NFB geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Hittepersen en accessoires worden rechststreeks vanuit fabriek door Dachser geleverd. Dit wordt per pallet verzonden, klant dient hierbij aanwezig te zijn van zijn bestelling, als hij geen sluitingsdagen noch andere informatie mbt geen aanwezigheid per mail bevestigd, zal Dachser en/of ander transportbedrijf extra kosten aanrekenen, deze kosten zullen ook moeten betaald worden door de klant, gebeurde dit niet, dan zal het toestel terug verstuurd worden naar het fabriek en deze kosten alsook administratieve kosten aangerekend worden en het verschil hiervan wordt een credit note gemaakt en het saldo zullen wij terug betalen aan de klant, minus de kosten hiervoor besproken. DPD, Bpost, GLS, UPS, Kiala zijn koerierdiensten die een poging ondernemen om een pakket af te leveren op door u opgegeven leveringsadres, blijkt bij aflevering niemand aanwezig, dan zal deze transporteurs u pakket afleveren bij een pickup shop in uw regio. Hiermee verklaart u ook dat u akkoord bent met deze service en kan er niet beroep gedaan worden om alsnog een extra levering of u bestelling te annuleren. Wanneer een bestelling geplaatst wordt, wordt er ook verwacht iemand aanwezig te zijn door u opgegeven leveringsadres.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site (webhsop) zijn weergegeven in EURO's en exclusief 21% BTW. Bij de afrekening ziet u exclusief en inclusief alsook btw 21% bedrag vermeld.
3.4 Prijzen die op onze webshop worden weergegeven vanaf, dwz dat hierbij de beste prijs wordt weergegeven en dit zijnde een rolsprijs of pakketprijs, vanaf wil niet zeggen dat de prijs begint maar eerder beste prijs van het product bij meerder aantallen of stuks. Op het moment van afname per meter komt er altijd een verwerkingskost extra boven de prijs van vanaf. Waardoor een verschil in prijs is.
3.5 Als er blijkt een fout is in de webshop(bijvoorbeeld 21% btw of transportkosten die niet aangerekend is te wijten aan een technisch probleem in de webshop) na het afrekenen van de bestelling en deze fout de prijs niet correct is, kan NFB deze fout alsnog aanrekenen aan de klant. Dit door factuur aan te passen en/of een apparte factuur te verzenden naar deze klant. Deze factuur en of rechtzetting zal ook betaald worden door de klant, dit binnen 5 dagen na kennisname. Prijs vanaf is een rolsprijs hetzij 25 meter voor flex flock of 50 meter voor print- en snijfolie en andere waarbij fabrikant bepaald hoeveel een meter op een rol vertroeft. Dus maw bijvoorbeeld 5 meter is geen vanaf prijs, want hierbij komt een verwerkingskost erbij de prijs vanaf.
4. - Offerten
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn gefactureerd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Flex-shop heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7
dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Flex-shop.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, bij schade aan de verpakking vervalt herroepingsrecht/zichttermijn. Alle folies alsook tools en accesoires vallen niet onder deze regel en worden ook nooit terug genomen.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt NFB er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten + forfaitkost administratie 35 euro excl btw aan de afnemer.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- alle verbruiksartikellen, alle soorten folies, tools, accessoires
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn
van vijf werkdagen

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Flex-shop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Flex-shop. Flex-shop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 Flex-shop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Flex-shop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie
7.1 Flex-shop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Flex-shop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Flex-shop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v.
het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Flex-shop) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Flex-shop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Flex-shop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door Flex-shop gegrond worden bevonden, zal Memento design naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Flex-shop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Flex-shop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Flex-shop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Flex-shop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
7.5 Flex-shop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. Stahl's garantie mbt hardware, hiervan dient de originele verpakking door de klant bijgehouden te worden. Als deze verpakking niet wordt gebruikt voor het terug sturen naar ons depot in Duitsland voor een garantie geval, vervalt deze garantie. Als deze door een transporteur wordt teruggestuurd zonder originele verpakking, vervalt de garantie ook. Tenzij men persoonlijk de hardware van Stahls' in Dillingen zonder schade aan de balie wordt afgegeven. Tijdens garantieperiode dient u ALTIJD originele verpakkingsdoos van de fabrikant bij te houden, mocht er een technisch probleem zijn zodoende wij het toestel zonder beschadiging kunnen opsturen naar de fabrikant. Indien er geen origineel verpakking voorhanden is wordt hierbij extra kosten aangerekend ook tijdens de garantie periode, deze kosten worden berekend en u aangerekend adhv type toestel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Flex-shop in gebreke is.
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Flex-shop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
D) Inktec inkten kan besteld worden onder voorwaarwaarden, namelijk door eerst een print van de nozzle van de printer per mail(deze mail dient u ten alle tijden bij te houden als bewijs van versturen hiervan) te versturen naar info@flex-shop.be of aangetekende schrijven naar firma NFB, Koolsveldlaan 146 te 2110 Wijnegem, als bewijs dat de printkoppen nog perfect zijn. Blijkt deze mail vooraf bij de levering niet verstuurd is, vervalt de garantie op inkten onmiddelijk en kan er ook geen schade beding of garantie nog gevraagd worden aan NFB. Welliswaar de garantie hiervoor vernoemt is enkel geldig als de printkop nog in garantie bij een gekende dealer van Roland. Is de garantie periode van het toestel en/of printkop bij vervanging bijvoorbeeld verlopen vervalt onze garantie eveneens. Zowel op inkten als op folies algemeen kunnen nooit claimes of schadevergoeding geëist worden van NFB.

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Flex-shop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Flex-shop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Flex-shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Flex-shop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Flex-shop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Flex-shop op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Flex-shop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Flex-shop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Flex-shop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Flex-shop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Flex-shop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Flex-shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Flex-shop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. NFB kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die berokkend zijn aan u bedrijf en of derden alsook partikulier, die verkocht worden in onze webshop, waarvan u er gebruikt van maakt van deze producten algemeen.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Flex-shop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Flex-shop zolang de afnemer de vorderingen van Flex-shop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Flex-shop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Flex-shop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Flex-shop of een door Flex-shop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Flex-shop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Flex-shop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Flex-shop.

14 - Auteursrecht - Recht tot reproductie
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.
De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

15.- Eigendom van de productie-elemeneten
De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bestanden, enz.) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikel 7. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.

16. - Correcties
De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

17. - Akkoord voor uitvoering
Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “akkoord voor uitvoering” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “akkoord voor uitvoering” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

18. - Retentierecht
De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
19.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Flex-shop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Vlaams Brabant kennis, tenzij Flex-shop er de voorkeur aan geeft
het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.Powered By Flex-shop
Flex-shop © 2018Flex-shop