verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Overeenkomst

De algemene voorwaarden van New Future Business BVBA ook genaamd Flex-shop zijn geldig  vanaf Januari 2017. 

Door zijn toegang tot deze site en zijn pagina's de klant aanvaard de onderstaande voorwaarden zonder voorbehoud ; in geval van onenigheid, hij wordt verzocht deze website en zijn inhoud niet te raadplegen.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

Klant : de partij die de bestelling heeft geplaatst ;

Leverancier : degene die voert de bestelling uit ;

Recht op herroeping of annulering : de mogelijkheid voor de klant om de goederen terug te sturen binnen 7 dagen zonder reden;

Dag: werkdag.

 

Artikel 2 - Identiteit van Flex-shop

Flex-Shop - Firma New Future Business SPRL, Speldekenserf, 9 te B-1500 Halle

Bezoekadres : Parallele-Repro - Sint-Jobsesteenweg, 612 te 1180 Ukkel

Telefoon nummer : +32 477 187 524

Email : info@flex-shop.be - Webshop  : http://www.flex-shop.be/webshop

Identificatienummer voor de BTW : BE0 666 860 152

 

Artikel 3 - Toepassingsgebieden

3.1       Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Ze zijn van toepassing op alle Flex-shop assortiment. Elke aanbod en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de leverancierskrediet.

3.2       Door het plaatsen van een bestelling, de klant herkent dat hij met de leverings- en betalings-voorwaarden akkoord gaat. Flex-shop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

3.3 Tenzij een schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet herkend door Flex-shop.

3.4 Echter is deze webshop voornamelijk voor professionele doeleinden; particulieren hebben ook toegang  tot onze webshop met dezelfde voorwaarden : prijs, rechten en plichten. Zij kunnen dus zich niet beroepen op de wettelijke regeling voor particulieren en ze kunnen nooit aanklagen via consumentenorganisaties.

3.5 New Future Business heeft altijd het recht om een klant te weigeren zonder enige reden op te geven zelfs als hij aankopen heeft gedaan in het verleden.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen - Prijzen - Overeenkomsten

4.1 Alle prijzen op de site (webshop) zijn opgegeven in euro's en exclusief 21% BTW. Bij de afrekening, worden de prijzen exclusief btw, de btw als ook de totaal btw 21 % inbegrepen vermeld. Voor elke bestelling komt de betaling van de transportkosten ten laste van de klant.

4.2 De aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij anders aangegeven. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen en/of  prijsverhogingen door de fabrikant.

4.3       De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens worden door de klant betaald .

De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds door de klant betaald zijn. De klant die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet de nodige bewijzen leveren alvorens te bestellen.

4.4       Prijzen die op onze webshop worden weergegeven "vanaf" :

- voor een aankoop par stuk : dit is de beste prijs per stuk

- voor een meerder aankoop (rol of pakket): dit is de beste prijs voor de hoeveelheid aangegeven

- op het moment van afname per meter, de prijs is voor 1 meter als men de hele rol koopt. Anders aan de prijs van de gekochte meter is de prijs van de arbeid toegevoegd.

4.5       De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen drie maanden. Dit aanbod kan in ieder geval niet voor nabestellingen toepassen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.6 Elk aanbod door de koper aanvaard, kan worden herroepen door Flex-shop binnen 3 dagen na ontvangst.

4.7 Mondelinge afspraken verbinden Flex-shop slechts na schriftelijke bevestiging. Het is hetzelfde voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen.

4.8 Bestellingen en contracten worden aanvaard door Flex-shop als haalbaarheid is beoordeeld.

4.9 Flex-shop behoudt zich het recht voor om zonder opgave een bestelling of opdracht te weigeren. Hij kan, indien nodig, op een terugbetaling of tegen vooruitbetaling een zending maken.

4.10 Fouten of kennelijke vergissingen in de offerte of vermeld op de site zijn niet bindend voor de verantwoordelijkheid van de leverancier. Als de prijzen onjuist zijn, een rechtzetting factuur wordt naar de klant gezonden, binnen 5 dagen na kennisname te betalen.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten, op grond van de wet inzake de verkopen op afstand, heeft de afnemer het recht (geheel of gedeeltelijk) de geleverde goederen binnen een periode van 7 dagen zonder opgave van reden terug te sturen anders is de koop een feit. Voor de terugzending en binnen de termijn van 7 dagen na aflevering, de afnemer moet een schriftelijk bericht versturen aan Flex-shop en het bewijs van de terugzending van de goederen binnen de termijn beschikbaar maken. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer en onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat, bij schade aan de verpakking vervalt herroepingsrecht/zichttermijn.

 

Artikel 6 - Kosten bij  herroepingsrecht

De verzendkosten en vaste administratiekosten van 35 euro's ex cl. btw komen voor rekening van de klant. New Future Business draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de terugzending,  de saldo van de factuur (aankoopbedrag  min de verzend- en administratiekosten aan de afnemer.

 

Artikel 7 - Uitsluiting van de herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor de gebruikte of beschadigde goederen, alle soorten folies, tools en de accessoires en ook diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van vijf dagen.

 

Artikel 8 - Overeenstemming, garantie en aansprakelijkheid

8.1 Flex-shop garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur volgens de fabrieksgarantie.

Flex-shop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen over het gebruik of de toepassing van de goederen.

8.2 Als algemene regel geldt de garantievoorwaarden gedurende 1 jaar en niet 2 jaren zoals normaal voor particulieren. Deze garantie is niet van toepassing op arbeid voor vervanging van defecte onderdelen. De garantietermijn van Flex-shop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan moet de klant binnen 14 dagen na levering schriftelijk Flex-shop berichten voorafgaand om terug te keren.

Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend.

Elke inbedrijfstelling van de materiaal of reparatie in geval van een storing annuleert het recht tot reclameren en terugzending.

8.4 In geval van problemen en indien de klachten van de klant gegrond zijn, zal New Future Business naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

Het bedrag van de vergoeding is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de goederen of tot het maximale bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Flex-shop wordt gedekt.

8.5 Flex-shop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, andere objecten en aan derden  door een misbruik van de producten et de niet-naleving van de fabrikantinstructies.

ledere aansprakelijkheid van Flex-shop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst ; geen schadevergoeding zal worden betaald.

8.6 Wat betreft de garantie van Stahl's, de klant moet het materiaal in de originele verpakking behouden. Indien de goederen niet worden teruggestuurd in de originele verpakking of zonder verpakking naar Stahl's depot in Duitsland, de garantie is niet meer van toepassing. Tenzij men persoonlijk het materiaal, zonder schade, aan de balie van Stahls' in Dillingen wordt afgegeven.

8.7 Voor de andere goederen, moet de klant de originele verpakking tijdens garantieperiode behouden. Bij technische problemen, zal zodoende het toestel zonder schade naar de fabrikant teruggezonden.

Indien er geen origineel verpakking voorhanden is, zullen extra kosten in rekening worden gebracht aan de klant, afhankelijk van het type apparaat, zelfs tijdens de garantieperiode.

8.8 Deze garantie geldt niet indien:

A) zolang de afnemer jegens Flex-shop in gebreke is

B) de klant zelf of een derde partij heeft de geleverde goederen gerepareerd en/of bewerkt

C)         de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Flex-shop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) oneigenlijk bewaking van alle of een deel van de verordening die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen in te stellen.

E) De Inktec inkten kunnen besteld worden onder voorwaarwaarden : de klant moet de toestand van de printkoppen te bewijzen door het sturen van een afdruk gemaakt op deze printer, door e-mail info@flex-shop.be. De klant zal zorgvuldig deze e-mail behouden. Zowel op inkten of films in het algemeen, kan geen klachten of compensatie worden geëist bij New Future Business.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

9.1 Levering is gebaseerd op de voorraad. Dit wordt gedaan door BPost, DPD, UPS, GLS. We zorgen voor een levertijd van 24 tot 72 voor de flex, flock en anderen, behalve voor de hittepersen, de termijn is 2 tot 5 dagen en soms meer. Voor meer informatie, klik hier.

9.2 In het kader van de regels van de verkoop op afstand, zal Flex-shop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien niet op voorraad, levering problemen of gedeeltelijke levering van een bestelling, wordt de klant gewaarschuwd in de maand na de plaatsing van de bestelling, en heeft het recht de bestelling zonder kosten te annuleren .

9.3. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. De levertijden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

9.4 Hittepersen en accessoires worden rechtstreeks vanuit fabriek door Dachser geleverd.

Levering is per pallet, de klant moet dus aanwezig zijn en zijn beschikbaarheid via e-mail verslagen. In geval van niet-levering, zal het toestel worden teruggestuurd naar de fabrikant en de bijkomende kosten alsook de administratieve kosten zijn aan de klant aangerekend. De creditnota zal van de kosten rekening houden, het saldo is aan de klant terugbetaald

9.5. DPD, Bpost, GLS, UPS zijn koeriersdiensten die de pakketten aan het leveringsadres vermeld op de bestelling door de klant leveren. Bij afwezigheid, zullen deze vervoerders de pakketten leveren in een nabijgelegen distributiepunt, waar de klant kan ze herstellen. De klant kan een tweede levering niet vereisen of de bestelling annuleren.

 

Artikel 10 - Betaling

De betaling wordt rechtstreeks bij het bestellen op onze webshop. Voor bestellingen gemaakt op ander manier (e-mail of anderszins), wordt een factuur verzonden en betaalbaar binnen 30 dagen.

 

Artikel 11 - Termijnen - Gevallen van overmacht

11.1 Termijnen voor onze diensten of leveringen worden slechts ter indicatie.

11.2 De volgende omstandigheden bevrijden ons van onze termijnen :

Overmacht (waaronder in het bijzonder, stakingen, overheidsmaatregelen, technische incidenten, verstoring van het internet-netwerk, vertraging van de leverancier en tekort aan arbeidskrachten);

Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden;

Veranderingen besloten door de klant tijdens het werk;

De gewenste informatie binnen de gestelde tijd niet gegeven.

11.3 In geval van overmacht, Flex-shop behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten, om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de inhoud van de  overeenkomst te bewerken zodat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval wordt Flex-shop verplicht om een boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Flex-shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De klant moet de rekening betalen.

 

Artikel 12 - Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

12.1 De leverancier heeft het recht om goederen vast te houden totdat de volle prijs betaald is. De klant wordt eigenaar van de gekochte goederen zodra hij alle verschuldigde bedragen heeft betaald.

12.2 Alle verkochte en geleverde producten aan de klant blijven de eigendom van Flex-shop zolang deze aan de Flex-shop eisen niet voldoet en zolang de klant niet aan zijn verplichtingen met inbegrip de vorderingen met betrekking tot boetes, rente en kosten voldoet, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.3 De door Flex-shop geleverde goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer ais betaalmiddel worden gebruikt.

12.4 De klant is niet bevoegd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.5 De klant geeft zijn onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming aan Flex-shop of aan een derde partij in opdracht van Flex-shop, in alle gevallen waarin Flex-Shop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en de goederen aldaar mee te nemen.

12.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten om, op deze, rechten vast te stellen of uit te oefenen, is de klant verplicht Flex-shop zo snel mogelijk te stellen.

12.7 De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de verzekeringspolis op eerste verzoek aan Flex-shop te tonen.

 

Artikel 13 - Intellectueel eigendom

Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de Website, als de lay-out en de structuur van de Website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten. De Website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van New Future Business. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en New Future Business zal alle auteursrechten en eigendomsrechten behouden.

In geval van niet-naleving van de bovenstaande voorwaarden, zal het recht van de klant om de site te gebruiken onmiddellijk staken.

 

Artikel 14 - Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen enz.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de website van Flex-shop zijn indicatief. De niet-naleving kan niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 15 - Respect van de privéleven 

Tijdens een bestelling bij Flex-shop, worden de klantgegevens in de database van Flex-shop bewaren. Flex-shop respecteert de wetgeving inzake gegevensbescherming en zal de klantgegevens niet aan derden verstrekken. Zie onze Privacy Policy.

Flex-shop respecteert de privéleven van de gebruikers van de website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke informatie.

Flex-shop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing lijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 16 - Geschillen

16.1  De relatie tussen de partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  

16.2 Eventuele rechterlijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brussel.

 

Artikel 17 - Identiteitsdiefstal en fraude op de creditcard

Om de veiligheid van uw online bezoek te garanderen, Flex-Shop werkt uitsluitend met erkende netwerkbeveiliging partners. Het verlies of diefstal van identiteitsgegevens wordt dus tot een minimum beperkt. Flex-Shop bemiddelt online en neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen als een vooruitziende persoon.

Identiteit diefstal van gegevens of financiële diefstal kan niet worden genoemd zonder de kennis van Flex-shop.

 

Artikel 18 - Scheidbaarheid clausule

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

 

 

Powered By Flex-shop
Flex-shop © 2022Flex-shop